انگار داشتم با تو حرف می‌زدم


انگار داشتم با تو حرف می‌زدم

نامه را که می نوشتم

و انگار روبرویم بودی

به کاغذ که نگاه می کردم.

.

.

 

در پاکت را که بستم، پشت تمبر را

بوسیدم و چسباندم.

.

.

ببین

حالم اصلاً دست خودم نیست.

درست

مثل تو که پیشم نیستی

.

.