آدمـــــ هـا کـه " عـوض " مى شونـد ...

از " سـلام " و " شـب بـخیـر " گـفتـنشان

مـى شود ایـن را فـهمیـد !

از "بوسه هایشان "

از " حـرف هـا " و " نـگاه هـا "

... ... از گـودال هـاىِ عـمیـقى کـه

بیـن ِ تــو و خـودشان مى کـَـنـند

و تـویـش را پُــر از دلیـل مـى کُنـند ....!