دلم ترک برداشت و شکست

ازسردی رفتارتو و گرمای عشقت بر سینه ام